Page 3 - Makeup Magazin 1_2024
P. 3

3                                            MAKEUP MAGAZIN
               „Vytvořit si vlastní ruko-               pis, tak osobitý a přesto               rozmanitý, aby klienti ne-


               vypadali stejně, je cílem, ke


               kterému jsme povinováni               směřovat.”


     přizpůsobit make-up tak, aby vyja-           dokonalost v oné „nedokonalosti“
     dřoval osobnost, příběh a jedineč-           lidské ruky, kterou žádný algorit-

     nost každého jednotlivce. Vyžaduje           mus nedokáže napodobit.
     empatii, talent a roky praxe, než
     to dokážete. Ale až to dokážete,            Slabé vizážisty jednou nahradí

     tak jedinečnost vašeho rukopisu již           umělá inteligence. Ti dobří budou
     nelze vymazat.                     tvořit vždy. Algoritmy AI pak může-

                                 me využít jako skvělé pomocníky,
     Jako umělci využíváme svou kre-             jak uvidíte i v tomto čísle, ale niko-
     ativitu k vytváření neopakovatel-            liv jako náhradu vášně a tahů štět-

     ných stylů a tato nezaměnitelnost            ce kreativce.
     ovlivňuje celý kosmetický průmysl.

     Vytvořit si vlastní rukopis, tak oso-          Pojďme společně zkoumat svět
     bitý a přesto rozmanitý, aby klienti          kreativity v make-upu a objevit, jak
     nevypadali stejně, je cílem, ke kte-          se stává klíčem k nezaměnitelnosti.

     rému jsme povinováni směřovat.             Ať nám tato cesta ukáže, že každý
                                 štětec, každý pohyb ruky make-up

     Stále se vyvíjíme ve světě, kde se           artisty, nese s sebou nezaměnitel-
     technologie stává neodmyslitelnou            nou stopu, která vypráví příběh
     součástí našeho každodenního              skrze krásu a jedinečnost našich

     života. Nicméně, v tomto digitál-            klientů.
     ním věku bychom neměli opomíjet

     sílu a důležitost lidské jedinečnosti,                               Váš
     která dává make-upu osobnost a                              Petr Lukeš
   1   2   3   4   5   6   7   8