Page 3 - Makeup Magazin 2_2023
P. 3

3                                            MAKEUP MAGAZIN
               „Naše budoucnost bude               díky technologii jiná, ale               rozhodně ne ztracená.”
     může automaticky odstranit nedo-            ta stále zůstávají v rukou talentova-

     konalosti, vyhladit pleť a vytvořit           ných lidských umělců.
     dokonalý vzhled. To je zvláště uži-           Je tedy nezbytné ocenit obě stra-

     tečné v oblasti reklamy a módy,             ny mince: příležitosti, které umělá
     kde je důležité prezentovat pro-            inteligence přináší, a jedinečnost
     dukty a modely v nejlepším světle.           lidského doteku. V každém případě

     I přes tyto příležitosti, umělá inte-          stojíme na prahu nového věku a
     ligence, jak věřím, zatím nedokáže           rozměru kreativity kdy profesioná-

     plně nahradit lidskou tvůrčí sílu a           lové make-upu a fotografie musejí
     schopnosti. Vizážista je vždy citlivý          objevit nové způsoby spolupráce
     na jedinečnost každého obličeje a            s umělou inteligencí a využít její

     je schopen vnést do make-upu jeho            schopnosti k posílení a zdokonale-
     osobnost a individualitu. Stejně tak          ní svého umění. Spojení lidské kre-

     fotograf umí zachytit emocionální            ativity s technologickým pokrokem
     hloubku okamžiku a přidat do fo-            přináší fascinující výsledky, které
     tografií umělecký rozměr, který je           dříve nebyly možné.

     těžké replikovat pomocí strojové            Přesto věřím, že jsme v jedné ob-
     inteligence.                      lasti nenahraditelní. Lidský dotek

     Umělá inteligence může tedy               a přítomnost, upřímná pochvala a
     sloužit jako nástroj a podpora pro           jistá dokonalost v nedokonalosti
     profesionály v oblasti make-upu a            lidské ruky je naštěstí nenahradi-

     fotografie. Může jim pomoci zefek-           telná. Naše budoucnost bude díky
     tivnit jejich práci, rozšiřovat mož-          technologii jiná, ale rozhodně ne

     nosti a přinést nové perspektivy.            ztracená.
     Ale konečné mistrovství a kreativi-                             Petr Lukeš
   1   2   3   4   5   6   7   8