Page 3 - Makeup Magazin 1_2023
P. 3

3                                            MAKEUP MAGAZIN
               „Make-up a styl nám umož-               ňují vyjádřit svou osobnost               a pocity bez slov.”
     psychologie, kdy je zkrátka zjevně           otročit společenským normám.

     výhodné vypadat lépe. Atraktivní
     vzhled jednoznačně přináší sociální           Make-up a móda by měly být způ-
     výhody.                         soby, jak se můžeme sebevyjádřit a

                                 být kreativní, a ne způsoby, jak se
     Dalším důvodem může být touha              snažíme skrýt nebo se přizpůsobit.

     po sebevyjádření. Make-up a móda
     jsou způsoby, jak se můžeme vy-             Na konci dne, krása a sebevyjádře-
     jádřit, a tak se mnoho z nás snaží           ní jsou o tom, jak se cítíme a jak se

     využít tyto prvky k vyjádření své            chceme vyjádřit. Make-up a móda
     individuality a sebepojetí. Make-up           nám dávají prostředky k tomu,

     a styl nám umožňují vyjádřit svou            abychom se cítili krásní a sebejistí,
     osobnost a pocity bez slov, a tak            ale je důležité si uvědomit, že krása
     se mnoho lidí snaží najít svůj vlastní         je více než jen zevnějšek. Je to také

     styl, který nejlépe vyjadřuje jejich          o tom, jak se cítíme uvnitř. Krásnou
     já.                           duši si musíte zušlechtit sami, svý-

                                 mi postoji, charakterem a hodnota-
     Ačkoli nám fyzická krása může              mi a i tím, jak se chováte.
     přinášet radost a sebevědomí, je

     důležité si uvědomit, že krása není           Všichni můžeme pracovat na tom,
     jediným měřítkem úspěchu nebo              abychom se cítili krásně a sebejis-

     hodnoty. Je důležité být se svým            tě, a tím pomoci sobě i ostatním
     vlastním tělem a svým vlastním             kolem nás cítit se lépe.
     stylem spokojeni, a ne se snažit                                  Váš

     vypadat jako někdo jiný nebo zcela                            Petr Lukeš
   1   2   3   4   5   6   7   8