Page 3 - Makeup Magazin 2_2021
P. 3

3                                            MAKEUP MAGAZIN

                 „Není větší krásy, než když

                 za krásnou tváří objevíme


                 také krásnou duši. Taková


                 kombinace je opravdu neo-


                 dolatelná.”


     Například lidé z různých etnik a            cesta, ve které se budeme zdo-

     kultur se shodnou na tom, že u žen           konalovat celý život, cesta je to
     považují za hezké velké oči a malý           ale příjemná a potřebná. Protože

     nos. Dalším ze znaků zvyšujících            krásné věci sice nepotřebujeme
     atraktivitu je stranová symetrie ve           pro přežití, ale k životu určitě ano.
     tváři. Čím je tvář symetričtější, tím          Našim klientům dodáváme sebe-

     vábí větší pozornost.                  vědomí a svět kolem sebe činíme
     Kde se tedy skrývá dokonalá krása?           krásnějším. Mějme však na paměti,

     A kde ji najdeme? A pro vizážistu            že vnější krása by měla být pomoc-
     důležitá otázka: jak ji vytvoříme?           níkem, který otevře dveře a dá vy-
     Krása nespočívá v tom, že všichni            niknout kráse vnitřní. Protože není

     budeme měřit 170 cm s mírami 90-            větší krásy, než když za krásnou
     60-90, to je přelud, mnohdy uzná-            tváří objevíme také krásnou duši.

     vaný dnešní společností, ale přesto           Taková kombinace je již opravdu
     v něm krásu nenajdeme. Krása se             neodolatelná.
     neskrývá v rozměrech, ale spíše

     v souladu jednotlivých částí s cel-
     kem. Pro vizážistu je tedy jeho úkol                                Váš

     jasný; hledat mezi jednotlivými par-                           Petr Lukeš
     tiemi tváře soulad a harmonii.
     Tajemství dobrých vizážistů je v

     nalézání krásy, nikoliv v překrývání
     maskou. Naučit se nalézat krásu

     mezi vztahy jednotlivých obliče-
     jových i tělesných partií je dlouhá
   1   2   3   4   5   6   7   8