Page 2 - Makeup Magazin 2_2021
P. 2

MAKEUP MAGAZIN                                            2
                                 K ČEMU JE
                                 NÁM ATRAK-
                                 TIVITA?


                                 krása, mění v příjemnou osobu.

                                 Při pohledu na někoho, kdo v nás
                                 vyvolává libé pocity, které vnímání

                                 krásy provázejí, máme tendenci
     „Tajemství dobrých vizážistů je            přistupovat k takovému člověku

     v nalézání krásy, nikoliv v pře-            lépe a dopřát mu výhod, jichž by se
     krývání maskou.”                    mu jinak nedostalo. Atraktivita je
                                 pro nás důležitější, než v moderní

                                 společnosti připouštíme.
                                 Je výhodné být atraktivní? Rozhod-
                                 ně ano, ale aby to nebylo úplně ne-

     Kde se skrývá atraktivita? Jak po-           spravedlivé, od krásných lidí větši-
     známe krásu? Jen při pohledu na             nou očekáváme více a klademe na

     něco krásného naše tělo zazna-             ně větší nároky.
     menává libé pocity. Rozbuší se             Je krása a atraktivita obecně daná,
     nám srdce, zrychlí se tep, mnohdy            nebo na ni reagujeme individuálně?

     rozum začne uvolňovat místo emo-            Pokud je chápání krásy individuální,
     cím a pudům. Měníme výraz ve              proč nás před sochou Davida sto-

     tváři a v našem neverbálním pro-            jí tolik? Proč máme protěžované
     jevu se začínají objevovat známky            ideály na stránkách časopisů? Že
     libosti.                        by náš pohled na krásu byl nějaký

     Najednou se mění svět. Někdy              vrozený vzorec, který máme zakó-
     dokonce vidíme i nepříjemného,             dovaný od narození?

     arogantního šéfa, jak se pod náva-           Patrně existuje řada atraktantů, na
     lem pozitivna, kterým ho okouzlila           které reagujeme všichni podobně.
   1   2   3   4   5   6   7