Page 12 - Makeup Magazin 2_2021
P. 12

MAKEUP MAGAZIN                                           12        tak, abych mohl sledovat, zda          Dalším krokem byla úprava
        jsou posazené ve stejné výš-           obočí, které je lehce dokres-

        ce. Na horní část jsem navázal          leno a pomocí gelu uprave-
        vnější části dolní linie a v po-         no do vyčesané, lehce vlhké
        sledním kroku jsem dokreslil           varianty. Líčení rtů je velmi

        vnitřní koutky, které musejí           jednoduché, přirozené; rty
        svými špičkami směřovat k            jsem zdůraznil pouze trochu        otevřené, ale přesto stejným           rtěnky a lesku. Přidal jsem
        směrem směřující linii vnější          konturování obličeje a poměr-
        části. To je velmi důležité pro         ně netypicky vysoko posaze-

        to, aby oko působilo celistvě,          nou tvářenku, která však lépe
        i přestože je na lince záměrné          svým netypickým umístěním

        přerušení. Nejmenším štět-            funguje ke zvětšené velikosti
        cem, různými intenzitami            očí. Dalším krokem pak bylo
        přítlaku, jsem potom nakreslil          dodělání vzájemně se překrý-

        řasy do vnější části dolní linie.        vajících čísel, které oblékají
        Bylo potřeba to udělat na dva          tělo a přes krk jich část pře-
        kroky, takže jsem nechal prv-          sahuje i do obličeje. Jejich

        ní vrstvu uschnout a potom            neuspořádanost a barevnost
        přes ni nakreslil další vrstvu          vytváří kontrast s jednodu-
        „umělých řas”. Nakonec jsem           chostí líčení očí.

        ještě malinko zesílil růžovost
        stínu na pohyblivé části víčka.                      Petr Lukeš
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17